logo got.co.th

บริษัท เก็ต ออน เทคโนโลยี ผู้เชี่ยวชาญด้าน Printing Solution, Passbook Printer, Dell Storage Solution

บริษัท เก็ต ออน เทคโนโลยี จำกัด เป็นบริษัทให้บริการด้าน Printing Solution, Passbook Printer, รวมไปถึงการให้บริการด้าน Dell Storage & Networks
ที่มีการให้บริการต่างๆ อย่างครบวงจร ซึ่งในการให้บริการนี้นั้น จะมีตั้งแต่การให้คำปรึกษาในการออกแบบ ให้คำแนะนำในการประยุกต์ใช้ รวมไปถึงการติดตั้ง
และซ่อมบำรุงต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งในด้านการทำงานและการใช้งาน การแก้ปัญหาต่างๆ ทางธุรกิจ อีกทั้งยังมีการดูแล
ให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันเพื่อให้รองรับกับการเจริญเติบโตทางโลกธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต

update product/technology

Dell IoT นวัตกรรมเปลี่ยนโลกธุรกิจให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

 สร้างปรากฎการณ์ใหม่ให้กับโลกของธุรกิจ Dell IoT จุดเริ่มต้นของคำว่า “Smart” ช่วยกระตุ้นให้เกิดการลงทุนดำเนินงานธุรกิจรูปแบบใหม่ ภายใต้รูปแบบนวัตกรรมเปลี่ยนโลกธุรกิจ IoT(Internet of Things) สามารถเกิดธุรกิจใหม่ขึ้นได้จริงอย่างรวดเร็ว และปลอดภัย

news & event