logo got.co.th

บริษัท เก็ต ออน เทคโนโลยี ผู้เชี่ยวชาญด้าน Printing Solution, Passbook Printer, Dell Storage Solution

บริษัท เก็ต ออน เทคโนโลยี จำกัด เป็นบริษัทให้บริการด้าน Printing Solution, Passbook Printer, รวมไปถึงการให้บริการด้าน Dell Storage & Networks
ที่มีการให้บริการต่างๆ อย่างครบวงจร ซึ่งในการให้บริการนี้นั้น จะมีตั้งแต่การให้คำปรึกษาในการออกแบบ ให้คำแนะนำในการประยุกต์ใช้ รวมไปถึงการติดตั้ง
และซ่อมบำรุงต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งในด้านการทำงานและการใช้งาน การแก้ปัญหาต่างๆ ทางธุรกิจ อีกทั้งยังมีการดูแล
ให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันเพื่อให้รองรับกับการเจริญเติบโตทางโลกธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต

update product/technology

news & event

“Dell Software-Defined for Next Gen Virtualization”

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2016 ที่ผ่านมา ทางบริษัท เก็ต ออน เทคโนโลยี ได้ร่วมกับทาง Dell จัดงานสัมมนา “Dell Software-Defined for Next Gen Virtualization” ให้กับลูกค้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และอัพเดท

"How to win with Dell data protection and recovery solution"

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2016 ทางบริษัท เก็ต ออน จำกัด ได้ร่วมกับทาง Dell จัดงานสัมมนา “How to win with Dell data protection and recovery solution” ให้กับลูกค้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และอัพเดทสินค้า