น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท เก็ต ออน เทคโนโลยี จำกัด

logo got.co.th

company profile

บริษัท เก็ต ออน เทคโนโลยี จำกัด หรือ จีโอที ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2544 ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท (ปัจจุบัน ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 20 ล้านบาท) โดยผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Printer และ Storage บริษัทมีการให้บริการกับลูกค้าอย่างครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษาการออกแบบการ ประยุกต์ใช้การติดตั้งและการซ่อมบำรุงเพื่อตอบสนองกับความต้องการ ของลูกค้าทั้งในด้านการใช้ งานการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจและการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันเพื่อรองรับกับการเติบโตของโลก ธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นในการจัดหาสินค้า และให้บริการที่ดีที่สุด เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ บริษัทจึงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อสรรหาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มารองรับการทำงานของลูกค้าทั้งในองค์กรขนาดใหญ่และขนาดเล็กโดย เราได้ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจชั้นนำระดับโลก ดังนี้

นอกจากการจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการให้บริการหลังการขายโดยมีการให้ บริการแบบ Service Level Agreement ตลอด 24 ชั่วโมง เพราะเรามีความเชื่อว่าการให้บริการที่รวดเร็ว ทันเวลา จะช่วยให้ธุรกิจของลูกค้าสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องไม่มีผลกระทบต่อธุรกิจ ขณะเดียว กันบริษัทยังคงยึดมั่นกับแนวทางการให้บริการด้วยความจริงใจทั้งก่อนการขายและหลังการขายมาโดย ตลอด บริษัทจึงมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ และความสามารถพร้อมจะ ให้คำปรึกษาและบริการกับลูกค้า

บุคลากรของบริษัท ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยเป็นพลังขับเคลื่อนของบริษัทให้ก้าวไปข้างหน้าเราจึงมี การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้กระบวนการทำงานของบริษัทมี ประสิทธิภาพและมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลโดยเริ่มจาก การทำงานเป็นทีมมีกระบวนการของ การเรียนรู้โดยให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมและให้ความคิดเห็นโดยสามารถนำความรู้มาพัฒนางาน และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานเพื่อให้บริษัทมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและทันต่อสภาวะการ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
 

 • 2545

  ร่วมมือกับ Compuprint, QuestBakbone และ Overland Storage

 • 2546

  ร่วมมือกับ Rototype

 • 2549

  ร่วมมือกับ HP ในการทำ Printing Solution และ ร่วมมือกับ Network Appliance

 • 2551

  ร่วมมือกับ Troy เพื่อทำระบบ Security Printing

 • 2552

  ร่วมมือกับ Dell Corporation

 • 2554

  ร่วมมือกับ Atempo, Inc. ในการจัดทำระบบสำรองข้อมูลของเครื่อง PC

นอกจากการสรรหาเทคโนโลยีใหม่ ๆ หรือความมุ่งมั่นในการให้บริการกับลูกค้าแล้ว จีโอทียังไม่ลืมที่จะให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (Corporate Social Responsibility) โดยตระหนักว่าการที่บริษัทได้จัดทำโครงการช่วย เหลือสังคม ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคสิ่งของ หรือปัจจัยที่ช่วยเหลือสังคมแก่องค์กรการ กุศลต่าง ๆ จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาสังคมไทยให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ตลอดระยะเวลา 10 ปี ด้วยความตั้งใจจริงในการนำเสนอสิ่งที่ดีสุดให้กับลูกค้า เราจึงได้รับ ความไว้วางใจจากกลุ่มองค์กรของราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชนชั้นนำของ ประเทศในการเลือกซื้อสินค้าและรับการบริการจากบริษัทอย่างต่อเนื่อง และเราขอยืนยัน ว่าบริษัทจะมุ่งมั่นในการให้บริการและนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด เพื่อสร้างความพึงพอใจ ให้กับลูกค้าตลอดไป