logo got.co.th

บริษัท เก็ต ออน เทคโนโลยี ผู้เชี่ยวชาญด้าน Printing Solution, Passbook Printer, Dell Storage Solution

บริษัท เก็ต ออน เทคโนโลยี จำกัด เป็นบริษัทให้บริการด้าน Printing Solution, Passbook Printer, รวมไปถึงการให้บริการด้าน Dell Storage & Networks
ที่มีการให้บริการต่างๆ อย่างครบวงจร ซึ่งในการให้บริการนี้นั้น จะมีตั้งแต่การให้คำปรึกษาในการออกแบบ ให้คำแนะนำในการประยุกต์ใช้ รวมไปถึงการติดตั้ง
และซ่อมบำรุงต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งในด้านการทำงานและการใช้งาน การแก้ปัญหาต่างๆ ทางธุรกิจ อีกทั้งยังมีการดูแล
ให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันเพื่อให้รองรับกับการเจริญเติบโตทางโลกธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต

update product/technology

[BHAsia 2018] นักวิจัยชี้ กลุ่มแฮ็กเกอร์ระดับชาติเริ่มหันไปโจมตีเพื่อเงินมากขึ้น

 Chi-en Shen และ Kyoung-ju Kwak นักวิจัยด้านความมั่นคงปลอดภัยจากสถาบันด้านความมั่นคงทางการเงิน (FSEC) จากเกาหลีออกมาแจ้งเตือนถึงกลุ่มแฮ็กเกอร์ระดับชาติอย่าง Lazarus, Bluenoroff และ Andariel เริ่มเปลี่ยนเป้าหมายจากการโจรกรรมข้อมูลไปเป็นการโจมตีเพื่อเงินมากขึ้น สถาบันการเงินและธนาคารทั่วโลกเริ่มตกอยู่ในความเสี่ยง

news & event