Product Manager (Software) 1 Position

คุณสมบัติ

รายละเอียดของงาน:

 1. รับผิดชอบการวางแผนการตลาด และยอดขายตามที่ได้รับมอบหมาย
 2. ให้ความรู้ จัดอบรม นำเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 3. ประสานงานติดต่อ Vendor ในการจัดทำโปรโมชั่น ตลอดจนการเปรียบเทียบข้อมูลด้านเทคนิค
 4. สร้างโอกาสในการขายสินค้า และผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย

 

คุณสมบัติ:

 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการ์ณ์ด้าน Technical Consultant, IT Products
 3. มีความสามารถในการสื่อสาร และทักษะด้าน Presentation ที่ดี
 4. มีทักษะภาษาอังกฤษที่ดี ทั้งการพูดและการเขียน

สวัสดิการ

 1. ประกันสุขภาพ /ประกันชีวิต/ ประกันอุบัติเหตุ
 2. ตรวจสุขภาพประจำปีและฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 4. โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 5. ทริปท่องเที่ยวประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 6. ทุนสนับสนุนเรียนภาษาอังกฤษ
 7. ทุนสนับสนุนการศึกษาบุตร