Technical Sale Support จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

1.       วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2.       มีประสบการณ์ด้านสินค้าไอที 1-2 ปี

3.       มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

4.       มีความสนใจในอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

5.       มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

6.       ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.      ทำการสื่อสารกับทีมงานเพื่อสนับสนุนการออกแบบและเลือกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Enterprise)

2.   เรียนรู้และแนะนำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในกลุ่ม Dell EMC

3.   สร้าง Configuration ให้กับทีมขาย

 

 

สวัสดิการ

1.       ประกันสุขภาพ /ประกันชีวิต/ ประกันอุบัติเหตุ

2.       ตรวจสุขภาพประจำปีและฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

3.       กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

4.       โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)

5.       ทริปท่องเที่ยวประจำปี  (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)

6.       ทุนสนับสนุนเรียนภาษาอังกฤษ

7.       ทุนสนับสนุนการศึกษาบุตร